Hotline (0761) 23100
 
     

Dr. H. Emdahril Muchtar, SpOG

Dr H. Riswandi SpA

H. Imran Janahar

 

H Imran Janahar - RSIA Eria Bunda

H. Asri Janahar, SE.

H Asri Janahar SE - SRIA Eria Bunda

H. Ardi Janahar.

H Ardi Janahar - SRIA Eria Bunda

Dr. H. Syamsul Bahri, SpOG.

 

Dr. H. Noviardi, SpOG.

Dr H Noviardi SpOG - SRIA Eria Bunda